Sika Poxitar SW

SIKA® POXITAR SW(DAWNA NAZWA INERTOL-POXITAR® SW)

Powłoka ochronna na beton i stal, do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą lub ściekami

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania powłok ochronnych na narażonych na ścieranie konstrukcjach betonowych i stalowych pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami:

  • W rurociągach wody przemysłowej
  • W kanalizacji i na oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych
  • W budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim
  • W budownictwie podziemnym

Produkt nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną ani do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach dla zwierząt.

CHARAKTERYSTYKA

Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem antracenowym, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych.

  • Minimalna zawartość rozpuszczalników, obrabialny nawet przy grubej warstwie
  • Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Materiał utwardza się również w pod wodą

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż składniki rozpuszczalnika przedostają się do wody i przez pewien okres mogą ją zanieczyszczać. Nieutwardzony materiał nie jest odporny mechanicznie i ruchy wody (falowanie) mogą uszkodzić powłokę. Natychmiastowe obciążenie wodą powierzchni pokrytej materiałem Sika Poxitar SW może mieć, zatem miejsce jedynie w szczególnych przypadkach.

KOLOR

Czarna, brązowa

OPAKOWANIE

Sika Poxitar SW: 15 kg
Rozcieńczalnik S: 25, 10 i 3 litry